🥳 MEGA VÝPREDAJ Nenechajte si utiecť zľavy. Akcia končí už 23.6.202

Reklamačný rád

obchodnej spoločnosti IPRICE RECARE s.r.o., so sídlom Rybníky IV 326, 760 01 Zlín, IČO : 05046912, C 93285 vedená na Krajskom súde v Brne (ďalej tiež len „iprice.cz.cz“ alebo „Predávajúci“).
 
ADRESA NA ZASIELANIE REKLAMÁCIÍ/VRATOK
IPRICE.CZ
Rybníky IV. 326, 76001 Zlín


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“)
1.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
1.3. Zákazníkom internetového obchodu www.iprice.cz je buď Kupujúci - spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci-spotrebiteľ") alebo kupujúci - podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci – podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“.
1.4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.

2. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO
2.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
- má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
- sa vec hodí k účelu, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
- vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
- vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2.2. K Tovaru je prikladaný daňový doklad ak niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.


3. PRÁVA Z ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY TOVARU
3.1. Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní je potrebné ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do odovzdávacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať ao zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
3.2. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci Tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršia reklamácia neúplnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
3.3. Reklamáciu Tovaru môže Kupujúci - spotrebiteľ uplatniť osobne na adrese prevádzky a sídla spoločnosti.

Pozor, pri nákupe na IČO platí záruka 12 mesiacov!

Kupujúci môže ďalej reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou na adresu: Iprice.cz, Rybníky IV. 326, 76001 Zlín


3.4. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Pri krehkom Tovare by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje Kupujúceho.
3.5. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode „www.iprice.cz“ firmy IPRICE RECARE s.r.o.. Optimálny je originál dokladu o zakúpení Tovaru.
3.6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vznikla:
- mechanickým poškodením Tovar
- preukázateľne nesprávnym používaním,
- používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
- užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
- preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
- preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
- pokiaľ predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo (názov, veľkosť atď.) od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo v priloženom daňovom doklade.
3.7. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
3.8. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nie je možné uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.
3.9. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodnú firmu, IČO a sídlo Predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí Predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.


4. ZÁRUČNÁ DOBA
4.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare, v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejaví vada Tovaru v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia Kupujúcim - spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí, pokiaľ nie je preukázaný opak. V prípade kúpy už použitého Tovaru je doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia 12 mesiacov. Pre Kupujúceho – podnikateľa je záručná doba dvanásť mesiacov.
4.2. Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba. U použitého tovaru (zánovného) je záruka 12 mesiacov.

5. PRÁVA Z VÁD TOVARU
5.1. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy av takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.
5.2. Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bol Tovar v dobe pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom vád.
5.3. Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti Kupujúcemu – spotrebiteľovi.
5.4. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovaru upozornil, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
5.5. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď je mu odovzdané alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. NOZ V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.


6. VYBAVENIE REKLAMÁCIE
6.1. Kupujúcemu – spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu – spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu – podnikateľovi.
6.2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil, alebo na jej zákazníckej telefónnej linke.
6.3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
6.4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
6.5. Pri uplatnení reklamácie dostane Kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim-spotrebiteľom požadovaný. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.
6.6. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

7. ODMIETNUTIE PRIJATIA DO REKLAMÁCIE
7.1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.
7.2. Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovaru aj v prípade, že Tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.


8. VYZDVIHNUTIE TOVARU ZO ZÁRUČNEJ OPRAVY
8.1. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu Kupujúceho.
8.2. Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
8.3. Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovare do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.

* Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 60 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie, môže nevyzdvihnutý tovar byť zlikvidovaný, bez nároku na odškodnenie kupujúceho.

Internetový obchod: www.iprice.cz
Spoločnosť: IPRICE RECARE s.r.o.
So sídlom: Rybníky IV 326, 760 01 Zlín
IČ: 05046912
E-mailová adresa: iprice@iprice.cz
Telefónne číslo: +420 511 447 788


Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24. 3. 2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.